skip to Main Content

Sicrhewch fod eich staff yn ymgysylltu â’r Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth gyda chyfres o offerynnau a gynlluniwyd i’w hegluro.

Ateb modern i her fodern.

Ers 2011, mae ysgolion yng Nghymru wedi wynebu nifer o heriau o ganlyniad i fenter diwygio addysg Llywodraeth Cymru. Bydd cwricwlwm modern, sy’n trawsnewid addysg, yn cael ei integreiddio’n llwyr yn 2022, law yn llaw â newidiadau mawr yn y ffordd y mae disgwyl i ysgolion weithredu (fel “sefydliadau sy’n dysgu”). Yn sgil hyn oll mae’r proffesiwn addysgu yng Nghymru wedi gweld llawer o bolisïau newydd y bu’n rhaid ymrafael â nhw a’u prosesu mewn cyfnod byr.

Un o’r heriau diweddaraf oedd cyflwyno a gweithredu’r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth.

Mae’r Safonau Proffesiynol newydd yn gyfle rhagorol y mae mawr ei angen i ehangu dysgu proffesiynol unigolion, ac maent yn anghenraid os yw athrawon ac arweinwyr yn mynd i fodloni galwadau cwricwlwm newydd, uchelgeisiol.

Serch hynny, er iddynt ddod i rym i bawb er mis Medi 2018, a chael eu datblygu ochr yn ochr â’r rheiny sy’n gweithio yn y maes, mae llawer o ysgolion yn teimlo nad ydynt wedi cael eu paratoi’n ddigonol i helpu eu staff i symud at y safonau newydd.

Mewn ymateb i hyn, rydym ni wedi datblygu XLence: cyfres o offerynnau a gynlluniwyd i egluro’r Safonau Proffesiynol, a rhoi arweiniad pellach ar yr hyn a ddisgwylir ar y camau gwahanol yn eich gyrfa addysgu ac arwain. Y nod yw tynnu’r baich gweinyddu oddi ar ysgwyddau ysgolion wrth sicrhau bod staff yn cael eu cefnogi i ddatblygu yn erbyn y Safonau.

Cyfres  

Mae cyfres o offerynnau XLence ar gyfer gwella ysgolion yn cynnwys tri chynnyrch craidd a gynlluniwyd i helpu staff i ddatblygu yn erbyn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth.

1

Fframwaith Adolygu Safonau XLence
At ddefnydd unigolion ac arfarnwyr/rheolwyr llinell er mwyn hunanadolygu ac adolygu cymheiriaid.

2

Fframwaith Monitro Safonau XLence
At ddefnydd y tîm arwain i fonitro a gwerthuso arfer ar draws yr ysgol.

3

System Ar-lein XLence
I storio a dadansoddi’r data sy’n cael eu creu yn ganlyniad i’r defnydd o’r fframweithiau.

Gallwch hefyd ddefnyddio ein system ar-lein i olrhain amcanion arfarnu eich staff, rheoli DPP eich ysgol a storio a rhannu dogfennau datblygu’r ysgol.

Pris Teg

Yn wahanol i lawer o’n cystadleuwyr, rydym yn dryloyw ynghylch prisiau ein cynnyrch am ein bod yn credu bod arnynt bris teg.

Gyda’n system ar-lein, gallwch ddewis a dethol o’r modiwlau a gynigir er mwyn creu pecyn sy’n addas ar gyfer eich ysgol chi. Am wybodaeth bellach am y modiwlau unigol, gweler ein safle arbennig ar gyfer cynnyrch XLence.

 
1 Modiwl
2 Modiwl
3 Modiwl
4 Modiwl
Cynradd
1 Flwyddyn
£595/flwyddyn
£795/flwyddyn
£845/flwyddyn
£895/flwyddyn
3 Blynedd
£495/flwyddyn
£695/flwyddyn
£745/flwyddyn
£795/flwyddyn
Nid yw'r prisiau'n cynnwys TAW. Mae yna ffi sefydlu am y flwyddyn gyntaf (rhwng £200 a £250, gan ddibynnu ar y modiwlau a gymerir). Rydym yn cynnwys ein modiwl DPP yn rhad ac am ddim bob tro.
Uwchradd
1 Flwyddyn
£695/flwyddyn
£895/flwyddyn
£945/flwyddyn
£995/flwyddyn
3 Blynedd
£595/flwyddyn
£795/flwyddyn
£845/flwyddyn
£895/flwyddyn
Nid yw'r prisiau'n cynnwys TAW. Mae yna ffi sefydlu am y flwyddyn gyntaf (rhwng £300 a £350, gan ddibynnu ar y modiwlau a gymerir). Rydym yn cynnwys ein modiwl DPP yn rhad ac am ddim bob tro.

Fframwaith Adolygu Safonau XLence

£125

Fframwaith Monitro Safonau XLence

£125

I ddarganfod mwy am XLence, rhowch glic ar ein gwefan arbennig:

www.xlence.co.uk

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Fframwaith Adolygu Safonau XLence a Fframwaith Monitro Safonau XLence?

Mae Fframwaith Adolygu Safonau XLence at ddefnydd unigolion, neu adrannau neu hyd yn oed leoliadau cyfan, er mwyn cynnal hunanadolygiadau arfer ac adolygiadau arfer gan gymheiriaid, yn rheolaidd, ond heb fod yn rhy aml. Fel y cyfryw, mae’n rhoi gwerthusiad crynodol ar unrhyw un adeg a gellir ei ddefnyddio i olrhain cynnydd yn erbyn pob Safon.

Mae Fframwaith Monitro Safonau XLence at ddefnydd ysgolion, er mwyn goruchwylio datblygiad yr addysgu a’r dysgu yn eu lleoliad, yn rheolaidd ac yn aml, fel rhan o’u prosesau monitro parhaus. Mae’n cynrychioli proses asesu ffurfiannol sy’n gallu cyfrannu, yn amlwg, at unrhyw werthusiad crynodol.

Mae’r ddau fframwaith yn alinio gyda’r Safonau Proffesiynol, ond mae’r Fframwaith Monitro Safonau yn fframio’r safonau o safbwynt yr arsylwr, ac yn cynnwys adrannau ychwanegol i’w defnyddio wrth gynnal troeon dysgu, craffu ar waith a chynllunio, a dulliau monitro eraill.

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.