skip to Main Content

Mae ein Harolygon Staff yn cynnig gwerth neilltuol am arian ac adborth hanfodol gan eich holl aelodau staff.

Caffaeliad pennaf ysgol yw’r bobl sy’n gweithio ynddi. Nhw sy’n adnabod yr ysgol orau ac yn cyfrannu fwyaf. Mae eu barn yn hanfodol er mwyn parhau i wella

Bydd ein harolygon staff yn goleuo eich gwaith cynllunio ar gyfer y dyfodol ac yn eich cynorthwyo gyda hunanwerthusiad yr ysgol. Gellir cymryd yr arolygon staff gyda’i gilydd, ar wahân neu fel cyfuniad o gwestiynau o fewn pob maes yn yr arolwg – mae’r hyblygrwydd hwn yn offeryn grymus i ysgolion i’w galluogi i gasglu agweddau eu staff ar feysydd perfformiad hanfodol.

Mae ein holiaduron parod yn cynnwys:

Staff yw caffaeliad pennaf ysgol . Mae buddsoddi yn iechyd a lles staff yn codi morâl, yn cynyddu ysgogiad ac yn rhoi sylw i faterion recriwtio a chadw. Mae ein harolwg o les staff yn galluogi ysgolion i adnabod meysydd sy’n gryf a bydd hefyd yn tynnu sylw at feysydd lle mae angen gweld datblygiad

Mae ein Harolwg Lles Staff yn rhoi adborth clir a manwl i chi am farn ein staff am:

  • Ddiwylliant yr ysgol
  • Eu rolau a’u cyfrifoldebau
  • Perthnasoedd yn yr ysgol
  • Rheoli newid
  • Profiad cyffredinol o’r ysgol

Ni fu erioed mor bwysig i chi ymgynghori â’ch staff, yn enwedig gydag Estyn nawr yn cynnwys holiadur staff gwirfoddol ar-lein yn rhan o’u harolygiad.

Mae ein holiadur newydd i lywodraethwyr a staff wedi ei gyfateb at y pum maes arolygu, a bydd yn rhoi dadansoddiad o farn eich staff i chi, mewn llawer mwy o ddyfnder.

Mae’r holiadur hwn yn cynnwys y pum maes canlynol:

  • Safonau
  • Lles ac agweddau at ddysgu
  • Addysgu a phrofiadau dysgu
  • Gofal, cymorth ac arweiniad
  • Arweinyddiaeth a rheolaeth

Pan fyddwch yn cymryd yr holiadur hwn gyda’n holiaduron disgyblion a rhieni, cewch olwg cynhwysfawr o’r ysgol gydag agwedd cymuned gyfan.

Gellir addasu ein holiaduron staff i fodloni eich gofynion penodol chi, trwy addasu cwestiynau neu ychwanegu eich cwestiynau chi. Gallwn ychwanegu bocsys hefyd er mwyn i’r ymatebwyr ysgrifennu’n rhydd. Gall ymgynghorydd profiadol hefyd ddarparu adroddiad ysgrifenedig sy’n tanlinellu’r prif ganfyddiadau a’r meysydd lle mae angen gweld datblygiad pellach.

Ar gyfer pob un o’r arolygon, rydym yn cymharu barn staff sydd â rolau gwahanol, fel bod uwch-arweinwyr yn gallu gweld yn glir beth yw’r gwir ganfyddiad ynghylch y ffordd y mae’r ysgol yn gweithredu.

Gellir llenwi pob un o’n holiaduron ar-lein a/neu ar bapur.

Unwaith fyddwn ni wedi eich helpu i lunio’ch holiadur, byddwn yn ei argraffu, ei anfon a’i gasglu (os ydyw ar bapur), ac yna’n dadansoddi eich canlyniadau. Cyflwynir y canlyniadau ar ffurf siartiau clir, lliwgar, a hynny’n electronig ac fel copi caled. Yn anad dim, bydd eich canlyniadau gyda chi o fewn 10 diwrnod gwaith.

Prisiau

Standard Survey Type
0 - 199
200 - 499
500 - 999
1000 - 1300*
Staff
£250
£390
£450
£550
Staff & Pupil
£450
£640
£825
£975
Staff, Pupil & Parent
£645
£865
£1075
£1275
If you require a particular combination of surveys or require a bespoke survey, please contact us.

For schools with 1300+ pupils, please contact us for a quote.

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.