skip to Main Content

Mae ein harolygon disgyblion yn cynnig gwerth neilltuol am arian ac adborth hanfodol gan eich disgyblion am yr agweddau allweddol ar fywyd yr ysgol.

Gallwch ddefnyddio ein holiaduron i ddarparu tystiolaeth amhrisiadwy ar gyfer hunanwerthusiad yr ysgol, i gynllunio datblygiad yr ysgol ac ar gyfer arolygiad Estyn.

Rydym yn cynnig dau brif fath o holiadur parod ar gyfer disgyblion: arolwg o ddysgu’r disgyblion ac arolwg o agweddau disgyblion at yr ysgol. Gellir defnyddio’r rhain fel ag y maent, neu eu teilwra ar gyfer eich gofynion penodol chi.

Gallwn gategoreiddio cwestiynau fel bod eich canlyniadau yn haws eu deall a gallwn ychwanegu logo eich ysgol yn rhad ac am ddim.

Gellir llenwi pob un o’n holiaduron ar-lein a/neu ar bapur.

Unwaith fyddwn ni wedi eich helpu i lunio’ch holiadur, byddwn yn ei argraffu, ei anfon a’i gasglu (os ydyw ar bapur), ac yna’n dadansoddi eich canlyniadau. Cyflwynir y canlyniadau ar ffurf siartiau clir, lliwgar, a hynny’n electronig ac fel copi caled. Yn anad dim, bydd eich canlyniadau gyda chi o fewn 7 niwrnod gwaith.

Prisiau

Math
0 - 199
200 - 499
500 - 999
1000 - 1300*
Disgyblion
£250
£390
£450
£550
Disgyblion a Rhieni
£450
£640
£825
£975
Disgyblion, Rhieni a Staff
£645
£865
£1075
£1275
Os oes arnoch angen cyfuniad penodol o holiaduron neu os hoffech holiadur wedi ei deilwra'n arbennig, cysylltwch â ni.

*Dylai ysgolion â 1300 o ddisgyblion neu fwy, gysylltu â ni am ddyfynbris.

Geirda

“Wrth fy modd gyda’r fformatio a’r canlyniadau. Diolch yn fawr iawn am eich cymorth a’ch cefnogaeth.”

“Rydyn ni’n hapus dros ben gyda’r gwasanaeth a gawsom gennych, gyda holiaduron yr ysgol a gydag ansawdd yr ymatebion a’r modd y cawsant eu cyflwyno.”

“Roedd yr holiaduron gan rieni a phlant wedi creu cryn argraff ar y tîm arolygu – hwpais i nhw dan eu trwynau! Roedd yn ddefnyddiol cael yr holiadur llawn, oherwydd mewn arolygiad ni allwch warantu y bydd nifer dda o rieni yn dychwelyd eu holiaduron dros nos. Cawsom nifer dda yn cael eu dychwelyd yn eich arolwg chi.”

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.