skip to Main Content

Yn ogystal â’n harolygon o ddisgyblion, rhieni a staff, rydym hefyd yn cynnig arolygon o lywodraethwyr ac arolygon wedi eu teilwra’n llwyr at eich sefyllfa chi.

Arolygon Hunanadolygiad i Lywodraethwyr

Mae llywodraethwyr yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o arwain a rheoli ysgol a nhw, yn y pendraw, sy’n atebol am ei chyfeiriad strategol a safon yr addysg y mae’n ei chynnig.

Mae ein holiadur hunanadolygiad i lywodraethwyr yn gofyn i lywodraethwyr adolygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth am eu rolau a’u cyfrifoldebau. Bydd yn gymorth i werthuso’u cyfraniad ar hyn o bryd a’u hanghenion o ran datblygiad ac yn eu galluogi i bennu a ydynt yn cyflawni’r gofynion statudol ai peidio.

Dyma’r elfennau sy’n cael sylw yn ein harolwg:

 • Rolau a chyfrifoldebau
 • Gweledigaeth a chynllunio strategol
 • Hunanadolygiad a gwerthusiad
 • Recriwtio a chadw
 • Darpariaeth: addysgu a’r cwricwlwm

Yn ein holiadur hunanadolygiad parod i lywodraethwyr, mae yna 38 cwestiwn ond gellir golygu’r rhain, ychwanegu atynt neu eu tynnu o’r holiadur. Unwaith y bydd yr holiaduron wedi cael eu llenwi a’u dychwelyd atom, byddwn yn anfon eich canlyniadau fel dadansoddiad ystadegol cynhwysfawr a fydd hyd at 6 thudalen o hyd, ac mae adroddiad ein hymgynghorydd wedi ei gynnwys yn y pris.

Fel gyda’n holl arolygon, gellir llenwi’r holiadur hunanadolygiad i lywodraethwyr ar-lein a/neu ar bapur.

Arolygon Wedi eu Teilwra’n Arbennig

Rydym yn gweld mwy a mwy o achosion lle mae ysgolion eisiau barn rhieni, disgyblion a staff ar draws ystod eang o destunau. Cynigiwn wasanaeth arbenigol, wedi ei deilwra’n arbennig, lle’r ydych chi’n darparu’r cwestiynau a ninnau’n rheoli pob agwedd arall ar broses yr arolwg.

Mae’r gwasanaeth hwn yn caniatáu i chi:

 • Benderfynu ar hyd at 40 o’ch cwestiynau eich hun
 • Dewis cwestiynau amlddewis, cwestiynau un ateb a chyfleoedd i ysgrifennu’r atebion yn rhydd
 • Siarad ag arbenigwr profiadol ar arolygon, i sicrhau bod eich holiadur yn bodloni eich gofynion yn y ffordd orau bosibl

Fel gyda’n holl arolygon, gellir llenwi’r holiadur hunanadolygiad arbennig hwn ar-lein a/neu ar bapur.

Cewch:

 • Grynodeb o farn fesul thema
 • Graffiau a siartiau clir, lliwgar, hawdd eu deall
 • Dadansoddiad ar lefel cwestiwn, fesul grŵp blwyddyn/rhyw neu rôl staff
 • Data cymharol ar gyfer arolygon sydd i’w hailadrodd
 • Tystiolaeth glir er mwyn datblygu a hunanwerthuso eich ysgol

Unwaith fyddwn ni wedi eich helpu i lunio’ch holiadur eich hun, byddwn yn ei argraffu, ei anfon a’i gasglu (os ydyw ar bapur), ac yna’n dadansoddi eich canlyniadau, cyn eu cyflwyno ar ffurf electronig ac fel copi caled. Gall ymgynghorydd addysgol profiadol hefyd ddarparu adroddiad ysgrifenedig sy’n tanlinellu’r prif ganfyddiadau a’r meysydd lle mae angen datblygiad pellach.

Mae pris arolygon wedi eu teilwra’n arbennig yn gystadleuol ac mae gostyngiadau ar gael i glystyrau ac awdurdodau lleol.

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.