skip to Main Content

Cewch ddealltwriaeth well o farn ac anghenion eich cymuned sy’n dysgu, gyda’n holiaduron parod a’n holiaduron sydd wedi eu teilwra’n arbennig, sy’n gallu cael eu llenwi ar-lein neu ar bapur.

Mae ein harolygon disgyblion yn gymorth i chi baratoi ar gyfer holiaduron cyn arolygiad Estyn ar gyfer disgyblion a dysgwyr, ac maent yn cynnig adborth hanfodol gan eich holl ddisgyblion am y prif agweddau ar fywyd yr ysgol. Bydd adborth gan eich disgyblion yn darparu tystiolaeth amhrisiadwy ar gyfer hunanwerthusiad eich ysgol, y gwaith o gynllunio datblygiad yr ysgol ac arolygiad Estyn.

Yn sgil holiadur cyn arolygiad Estyn ar gyfer rhieni a gofalwyr, mae hyd yn oed yn fwy pwysig i ysgolion wybod beth yw barn eu rhieni. Defnyddiwch ein holiaduron i gasglu barn eich rhieni am destunau fel eu perthynas gyda’r ysgol, arweinyddiaeth a rheolaeth, lles plant a mwy.

Caffaeliad pennaf ysgol yw’r bobl sy’n gweithio ynddi ac mae’n hanfodol casglu eu barn er mwyn parhau i wella. Mae ein harolygon staff yn rhychwantu testunau fel lles staff ac yn sicrhau eich bod wedi paratoi’n dda ar gyfer holiadur athrawon a staff cymorth Estyn.

Cynigiwn ddewis o arolygon ar amrywiaeth eang o destunau a materion sy’n bwysig ym myd addysg heddiw, gan gynnwys holiaduron i lywodraethwyr, holiaduron clwstwr, holiaduron dysgu disgyblion a mwy. Gallwn hefyd greu holiaduron sydd wedi eu teilwra’n llwyr at eich sefydliad chi.

“Mae hyn yn wych ac rydw i wrth fy modd gyda’r adborth sydd mor gadarnhaol, a ninnau wedi bod yn ysgol newydd ers un flwyddyn academaidd yn unig. Edrychaf ymlaen at weld y copïau’n cyrraedd gan y bydd yn fy arbed i rhag gorfod argraffu’r cyfan! Diolch eto, gwasanaeth effeithlon, gwych. Byddaf yn sicr yn eich argymell i fy nghydweithwyr mewn ysgolion lleol eraill.”

Prisiau

Math
0 - 199
200 - 499
500 - 999
1000 - 1300*
Adroddiad Opsiynol yr Ymgynghorwyr
Arolygon Disgyblion
£250
£390
£450
£550
£295
Arolygon Rhieni
£250
£390
£450
£550
£295
Disgyblion a Rhieni
£450
£640
£825
£975
£375
Arolygon Staff
£250
£390
£450
£550
£295
Disgyblion, Rhieni a Staff
£645
£865
£1075
£1275
£495
Governor Survey
£200
£250
£250
£250
Wedi eu cynnwys
Os oes arnoch angen cyfuniad penodol o holiaduron neu os hoffech holiadur wedi ei deilwra'n arbennig, cysylltwch â ni.

*Dylai ysgolion â 1300 o ddisgyblion neu fwy, gysylltu â ni am ddyfynbris.

“Dim ond eisiau dweud un diolch olaf am eich cymorth. Rydym bellach wedi cael copi caled o’n canlyniadau, ac wedi cael trafodaeth wych a sesiwn cynllunio camau gweithredu yn ein diwrnod Cwrdd i Ffwrdd diwethaf i lywodraethwyr. Mae wedi bod yn gymorth mawr i ni ganolbwyntio ar rai o’r prif feysydd sy’n berthnasol i’r ysgol. Rydym hefyd wedi cytuno y byddai cynnal yr arolwg am o leiaf tair blynedd arall o gymorth i ni.”

Back To Top

We use cookies to improve your online experience. For information on the cookies we use and for details on how we process your personal information, please see our privacy policy. To make full use of our website you must accept the cookies by clicking the button below. You can reset your cookie preference at any time by using the 'Reset Cookie Consent' button in our website footer.